Helvene

Helsinkiläiset venekerhot - Kommodorikokous

Helvene- Kommodorikokous pidettiin keskiviikkona 9.11.2022 klo 17.00 – HSK:n kerhotalossa Lauttasaaressa (iso kokoustila: Isopässi)

Kokouksessa alueyksikön tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko ja alueyksikön tiimipäällikkö Mikko Reinikainen.esittelivät kaavoitusprosessista Helsingin kaupungissa.

Kommodori Kai Kuusi, SPS antoi tietoiskun palkkatuella palkatusta työvoimasta. Venekerhot voivat hyödyntää kyseistä tukimuotoa.

Aluepäällikkö Katriina Murto, Pidä Saaristo Siistinä, esitteli venekerhojen  ympäristövaatimuksia satamissa ja saaritukikohdissa

​Helveneen toimintasäännössä mainitut asiat käsiteltiin. Tästä alla liitteet tiedoksi.

 1. Kirjallinen selvitys toimikunnan 2021 – 2022 toiminnasta.

 2. Seuraavan vuoden toimintatavoitteet ja -linjaukset.

 3. Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja neuvottelukunnan muiden jäsenten (noin 10) valittiin vuoden toimikaudeksi.

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Piispanen

Jan Hörhammer, NJIK, varapuheenjohtaja

Tuleva kommodori, PVK

Tomi Henttinen, HSK

Heikki Kervinen, KoPu

Juho Rikala, RTM

Erkko Ruohoniemi, Merenkävijät

Sakari Salonen, SMK

Antti Tamminen, HVK

Ahti Nurminen, HTPS

Sakari Valo, VRVK

Tapani Koskela, HSS

Juha Vuorinen, SPV

 

Kokouksen materiaali ja pöytäkirja on tallennettu/tallennetaan tämän sivuston "Kommodorikokous" osioon

 

Kruunuvuorensillan kulkuaukkoon korkeusrajoitus kesällä 2023

Helsingin Kaupunki tiedottaa Kruunuvuoren sillan rakennustöistä.

Veneiliöden kannalta tärken asia on että rakennusaikan sillan alituskorkeus on väliaikaisesti 18 m

Katso koko tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kruunuvuorensillan-kulkuaukkoon-korkeusrajoitus-kesalla-2023?publisherId=60577852&releaseId=69950089&lang=fi

 

 

Vartiosaaren osayleiskaava - Helveneen lausunto

Veneilyn edellytysten turvaaminen osayleiskaavan suunnittelutyössä

Katso: Lausunnot - Vartiosaaren osayleiskaava

 

 

Helvenetoimikunnan kokous maanantaina 2022 03 28

 

Kruunuvuoren sillan rakentamisaikaiset järjestelyt, pohjoispuolelle jäävät satamat ja veneet.    2021 12 20

Helveneen järjestämässä helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokouksessa 10.11.2021 esiteltiin mm. Kruunuvuoren siltahankkeen epäedullisia vaikutuksista alueen venesatamille ja veneilijöille.

Keskustelussa kävi ilmi, että rakentajalla ja rakennuttajalla ei suunnitelmia tehdessään ole ollut yksityiskohtaista tietoa, keitä ja mitä satamia vaikutukset koskevat ja että informaatio ei ollut kulkenut. Kokouksen yhteinen näkemys oli, että esim. tilapäisen Kruunuvuoren sillan rakennusaikaisen sillan alituskorkeutta voitaisiin nostaa ja että informaation kulkua parantaa.

Sillan pohjoispuolisten venekerhojen (7) ja Hopeasalmen Telakan edustajat pitivät palaverin asiassa pikaisesti kokouksen jälkeen ja lähettivät toivomuksensa Kruunusiltojen projektinjohtajalle ja projektipäällikölle kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan virkamiesten ohella.

Helvene on saanut myönteisen tiedon, että Kruunuvuoren sillan työaikainen alituskorkeus on uudessa suunnitelmassa noussut 15 metristä 18 metriin. Tällä muutoksella on erittäin merkittävä muutos em. venekerhojen toiminnalle sillan rakennusaikana.

Tämä menettely on erinomainen esimerkki siitä, että venekerhojen ja kaupungin viranomaisten välinen joustava yhteistoiminta johtaa useimmiten kaikkien osapuolten kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Matti Piispanen                              Jan Hörhammer

 

Kommodorikokous 2021 - Helsinkiläiset venekerhot

Kommodorikokous järjestettiin keskiviikkona 10.11. 2021 NJK tiloissa Koivusaaressa. Kokoukseen osallistui 35 helsinkiläisten venekerhojen kommodoreja ja edustajia. 

 • Helsingin kaupungin veneilyn strategiset linjaukset esitteli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio

 • Suomen Meripelastusseuran toiminnanjohtaja Jari Nordström esitteli seuran 2021 toimintaa ja tilastoja

 • Kruunusiltojen rakennusaikaiset väylämuutokset esitteli projektipäällikkö Jari Humaljoki

 • Helveneen ja kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan yhteiskokous

ja

 • Helvene valitsi uuden toimikunnan seuraavalle vuodelle.

Kokouksen materiaali ja pöytäkirja on tallennettu/tallennetaan tämän sivuston "Kommodorikokous" osioon

 

 

Talvisäilytyskokous maanantaina  8.2.2021

Helvene (Piispanen ja Hörhammer) ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala (Stefan Fröberg, Ari Maunula ja Hannu Arola) pitivät 8.2.2021 yhteiskokouksen (TEAMS) aiheena veneiden talvipaikkakysymys ja Malmin lentokentän tarjoamat mahdollisuudet.

Kokouksessa todettiin, että Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää tarpeet vapautuvan lentokentän pohjoisalueen käyttämisestä veneiden väliaikaiseksi  talvipaikkaksi. Kyse voisi olla 4 – 6 ha:n alueesta, joka vaatii eräitä lähinnä maaperän vahvistamista tarkoittavia rakennustöitä. Kyse on tässä vaiheessa alueen varaamisesta veneiden talvipaikkakäyttöön. Alueen tarkempi käyttö tulee suunnitteluvaiheeseen myöhemmin.

Toisena asiana käytiin keskustelu veneiden talvipaikka-alueena Helsingin sataman risteilyalusten laiturialuetta Hernesaaressa. Asiassa on tarkoitus käydä neuvottelut sataman kanssa nyt keväällä. Kyse olisi alkuvaiheessa trailerveneille osoitettavasta alueesta.

Kolmantena alueena käsiteltiin Helsingin kaupungin hankkiman Tokiksen maa-alueen käytettävyyttä veneiden talvipaikkana. Kyse on merkittävästä kapasiteetista, jopa noin 1.000 veneestä. Alueella on parhaillaan asemakaavan valmisteluvaihe.

Esillä oli myös pari muuta aluetta, mm. Vuosaari, mutta niitä koskeva selvitystyö edellyttää vielä monia myönteisiä hallinnollisia ja rahoituksellisia päätöksiä.

Matti Piispanen                                              Jan Hörhammer

 

Helsingin merellinen strategia

Merelliset kumppanit-verkoston kokous pidettiin 25.11.2020 etäkokouksessa.

Kokouksen tavoite oli:

Merellisen kehittämistyön arviointi ja jatkon pohdinta ovat tiiviisti käynnissä ja nimenomana kokoukseen osallistujien näkemykset vaikuttavat tuleviin painotuksiin. Erityisen tärkeää on nyt tuoda esille, mitä haluatte Helsingin kaupungin tekevän yhteistyössä kanssanne seuraavaksi. Merellinen Helsinki ei ole valmis ja yhteistyömme jatkon varmistaminen on tärkeää tulevaa strategiakautta kohti mentäessä.

 

KYSELY

Edellä mainitun veneiden talvipaikka-asian käsittelyn tausta-aineistona käytettäväksi, Helvene kartoittaa veneiden talvipaikkakysymyksen osalta seuraavat asiat:

HUOM. Kysymykset on laadittu siten, että niitä koskevat asiat liittyvät nk. Pajusen työryhmän tekemän veneiden talvipaikkaselvityksen ratkaisuvaihtoehtoihin. Peruslähtökohta on, että ilman uusia toimenpiteitä seuraavien vuosien aikana poistuu nykyisistä veneiden talvipaikoista jopa pari tuhatta paikkaa, joten meidän on löydettävä uudet korvaavat järjestelyt ”kääntämällä kaikki kivet”.

 • Onko venekerhoilla mahdollista tehostaa nykyisten talvipaikkojensa käyttöä siten, että alueelle voitaisiin sijoittaa lisää veneitä. Mitä järjestely vaatisi?

 • Kuinka monta trailer veneitä kerhon talvitelakointi alueella säilytetään nykyään?

 • Mikäli kaupunki pystyy osoittamaan liikennekelpoisille trailer-veneille uuden talvipaikan, olisiko venekerhon nykyisillä talvipaikoilla olevilla mahdollisuus siirtää veneensä uuteen paikkaan ja näin mahdollistaa ei-siirrettäville ”isoimille” veneille tilaa alueella. Arviolukumäärä?

HUOM. Vastaukset eivät ole venekerhoja sitovia eikä niiden tarvitse olla yksityiskohtaisen tarkkoja. Tarkoituksena on tässä vaiheessa hahmottaa, talvipaikkaselvityksen eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollistamia suuruusluokkia.

Vastaukset pyydetään lähettämään osoitteella toimikunta@helvene.fi 29.11.2020 kuluessa.

 

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan tietopyynnöt

Päivitys 10.11.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnta on pyytänyt Helveneeltä lisäselvityksiä johon Helvene on oheisen liitteen mukaisesti vastannut 10.11.2020.

Alkuperäinen vastaus 16.10.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa 2020 on yhtenä arviointiaiheena Merellinen Helsinki (2020 10 19)

Arvioinnin pääkysymys on: Onko kaupunkistrategian tavoitteita merellisestä Helsingistä ja Helsingin merellisen strategian 2030 toimenpiteitä edistetty?

Helvene on laatinut oheisen vastineen toimikunnan kyselyyn.

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Ajankohtaista

RSS

Aaltopoiju

Tästä suoraan Harmajan ja Suomenlahden aaltopoiju- ja tuulitietoihin.

Säätiedot

Ennusteet

Havainnot