Helvene

Kommodorikokous - Helsinkiläiset venekerhot

Kommodorikokous järjestettiin keskiviikkona 10.11. 2021 NJK tiloissa Koivusaaressa. Kokoukseen osallistui 35 helsinkiläisten venekerhojen kommodoreja ja edustajia. 

 • Helsingin kaupungin veneilyn strategiset linjaukset esitteli kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio

 • Suomen Meripelastusseuran toiminnanjohtaja Jari Nordström esitteli seuran 2021 toimintaa ja tilastoja

 • Kruunusiltojen rakennusaikaiset väylämuutokset esitteli projektipäällikkö Jari Humaljoki

 • Helveneen ja kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan yhteiskokous

ja

 • Helvene valitsi uuden toimikunnan seuraavalle vuodelle.

Kokouksen materiaali ja pöytäkirja on tallennettu/tallennetaan tämän sivuston "Kommodorikokous" osioon

 

 

Helvenetoimikunnan kokous tiistaina 2021 11 02

Seuraavassa muistio kokouksesta.

 • Kokous valmisteli pääasiallisesti tulevan Kommodorikokouksen asioita
 • Käsitteli työryhmien asioiden etenemistä.

 

Helvenetoimikunnan kokous maanataina 2021 10 18

Seuraavassa muistio kokouksesta

 • Toimikunnan yhteistyö kokous Helsingin kaupungin kanssa.
 • Helveneen työryhmien työn nykytilan esittelyt ja jatkotoimenpiteet
 •  

Helvenetoimikunnan kokous maanataina 2021 10 10

Seuraavassa muistio kokouksesta

 • Helsingin merellisen strategian täytäntöönpano sekä veneilijöiden ja venekerhojen osuus kokonaisuudesta
 • Veneiden talvipaikka tilanne

Helvenetoimikunnan kokous 2021 04 07

Kokouksessa käsiteltiin alatyöryhmien tehtävämäärittelyt ja jäsenet.
Työryhmiä perustettiin neljä.

 • Helveneen ja kaupungin yhteistyöryhmä
 • Hylättyjen romuveneiden työryhmä
 • Venekerhojen ja kaupungin välisten vuokrasopimusten kehittäminen
 • Ahti nettiratkaisu, jolla tiedotetaan kaupungin palveluista

Kokousmuistio löytyy Pöytäkirjaosiosta

Talvisäilytyskokous maanantaina  8.2.2021

Helvene (Piispanen ja Hörhammer) ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala (Stefan Fröberg, Ari Maunula ja Hannu Arola) pitivät 8.2.2021 yhteiskokouksen (TEAMS) aiheena veneiden talvipaikkakysymys ja Malmin lentokentän tarjoamat mahdollisuudet.

Kokouksessa todettiin, että Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää tarpeet vapautuvan lentokentän pohjoisalueen käyttämisestä veneiden väliaikaiseksi  talvipaikkaksi. Kyse voisi olla 4 – 6 ha:n alueesta, joka vaatii eräitä lähinnä maaperän vahvistamista tarkoittavia rakennustöitä. Kyse on tässä vaiheessa alueen varaamisesta veneiden talvipaikkakäyttöön. Alueen tarkempi käyttö tulee suunnitteluvaiheeseen myöhemmin.

Toisena asiana käytiin keskustelu veneiden talvipaikka-alueena Helsingin sataman risteilyalusten laiturialuetta Hernesaaressa. Asiassa on tarkoitus käydä neuvottelut sataman kanssa nyt keväällä. Kyse olisi alkuvaiheessa trailerveneille osoitettavasta alueesta.

Kolmantena alueena käsiteltiin Helsingin kaupungin hankkiman Tokiksen maa-alueen käytettävyyttä veneiden talvipaikkana. Kyse on merkittävästä kapasiteetista, jopa noin 1.000 veneestä. Alueella on parhaillaan asemakaavan valmisteluvaihe.

Esillä oli myös pari muuta aluetta, mm. Vuosaari, mutta niitä koskeva selvitystyö edellyttää vielä monia myönteisiä hallinnollisia ja rahoituksellisia päätöksiä.

Matti Piispanen                                              Jan Hörhammer

 

Helsingin merellinen strategia

Merelliset kumppanit-verkoston kokous pidettiin 25.11.2020 etäkokouksessa.

Kokouksen tavoite oli:

Merellisen kehittämistyön arviointi ja jatkon pohdinta ovat tiiviisti käynnissä ja nimenomana kokoukseen osallistujien näkemykset vaikuttavat tuleviin painotuksiin. Erityisen tärkeää on nyt tuoda esille, mitä haluatte Helsingin kaupungin tekevän yhteistyössä kanssanne seuraavaksi. Merellinen Helsinki ei ole valmis ja yhteistyömme jatkon varmistaminen on tärkeää tulevaa strategiakautta kohti mentäessä.

Kommodorikokous 2020 12 02

Helveneen kommodorikokous pidettiin keskiviikkona 2.12.2020 klo 17.00 – koronatilanteesta johtuen etänä TEAMS-kokouksena. Kokous oli siirretty toukokuulta koronatilanteesta johtuen.Kokoukseen osallistui runsaat 30 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin Helveneen toimintasäännössä mainitut asiat.

Helveneen ja Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistilaisuus

Tilaisuus pidettiin välittömästi kommodorikokouksen jälkeen. Asialistan asiat käsiteltiin, kuten veneiden talvisäilytys, vuoden 2021 merelliset investoinnit sekä Hakaniemen alueen järjestelyt uuden sillan rakentamisaikana.

Siirry Kommodorikokous sivulle

 

KYSELY

Edellä mainitun veneiden talvipaikka-asian käsittelyn tausta-aineistona käytettäväksi, Helvene kartoittaa veneiden talvipaikkakysymyksen osalta seuraavat asiat:

HUOM. Kysymykset on laadittu siten, että niitä koskevat asiat liittyvät nk. Pajusen työryhmän tekemän veneiden talvipaikkaselvityksen ratkaisuvaihtoehtoihin. Peruslähtökohta on, että ilman uusia toimenpiteitä seuraavien vuosien aikana poistuu nykyisistä veneiden talvipaikoista jopa pari tuhatta paikkaa, joten meidän on löydettävä uudet korvaavat järjestelyt ”kääntämällä kaikki kivet”.

 • Onko venekerhoilla mahdollista tehostaa nykyisten talvipaikkojensa käyttöä siten, että alueelle voitaisiin sijoittaa lisää veneitä. Mitä järjestely vaatisi?

 • Kuinka monta trailer veneitä kerhon talvitelakointi alueella säilytetään nykyään?

 • Mikäli kaupunki pystyy osoittamaan liikennekelpoisille trailer-veneille uuden talvipaikan, olisiko venekerhon nykyisillä talvipaikoilla olevilla mahdollisuus siirtää veneensä uuteen paikkaan ja näin mahdollistaa ei-siirrettäville ”isoimille” veneille tilaa alueella. Arviolukumäärä?

HUOM. Vastaukset eivät ole venekerhoja sitovia eikä niiden tarvitse olla yksityiskohtaisen tarkkoja. Tarkoituksena on tässä vaiheessa hahmottaa, talvipaikkaselvityksen eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollistamia suuruusluokkia.

Vastaukset pyydetään lähettämään osoitteella toimikunta@helvene.fi 29.11.2020 kuluessa.

 

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan tietopyynnöt

Päivitys 10.11.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnta on pyytänyt Helveneeltä lisäselvityksiä johon Helvene on oheisen liitteen mukaisesti vastannut 10.11.2020.

Alkuperäinen vastaus 16.10.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa 2020 on yhtenä arviointiaiheena Merellinen Helsinki (2020 10 19)

Arvioinnin pääkysymys on: Onko kaupunkistrategian tavoitteita merellisestä Helsingistä ja Helsingin merellisen strategian 2030 toimenpiteitä edistetty?

Helvene on laatinut oheisen vastineen toimikunnan kyselyyn.

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Ajankohtaista

RSS

Aaltopoiju

Tästä suoraan Harmajan ja Suomenlahden aaltopoiju- ja tuulitietoihin.

Säätiedot

Ennusteet

Havainnot