Helvene

Kulttuuri- ja vapaa-ajan olosuhteiden kehittäminen

Helsingin kaupunki järjesti 6.6.2019 asiaa käsitelleen tilaisuuden kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

Tilaisuuden alussa kuultiin apulaispormestari Nasima Razmyarin ja toimialajohtaja Tommi Laition lyhyet alustukset (liitetiedostoina) ja sen jälkeen käynnistyi työpajatyöskentely.

  1. Perusteet:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta määritteli 19.6.2018 olosuhdekehittämisen periaatteet, jotka olivat myös tämän kehitystyön perusta::

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Eriarvoisuuden vähentäminen

Alueiden vetovoima ja houkuttelevuus Saavutettavuuden parantaminen (erit. lapset, nuoret, ikäihmiset, toimintarajoitteiset)

Matkailun edistäminen Muuta, mitä?

  1. Työryhmien toimeksiannot:

1: TAVOITTEET

1. Vastaako olosuhdetyön tavoitteet oman organisaatiosi työtä? Puuttuuko jotain tavoitteita mitä kulttuuri- ja vapaa-ajan olosuhteiden kehityksellä tulisi Helsingissä olla?

2. Mitä tavoitteiden mittaroinnissa ja arviointikehikon luomisessa tulisi huomioida? Mitkä asiat mittaavat ym. tavoitteita?

2: TIETO

1. Minkälaista tietoa käytätte olosuhteiden suunnittelussa? Minkälaisen tiedon avulla arvioitte tarvetta olosuhteillenne?

2. Tietoyhteistyö kaupungin kanssa? Mitä tietoa kaipaisitte? Mitä mittaamaanne tietoa voisitte antaa yhteiseen käyttöön?

3:YHTEISTYÖ

1. Minkälaisia tarpeita ja odotuksia teillä on käytännön yhteistyölle kaupungin kanssa liittyen olosuhteiden suunnitteluun?

2. Minkälaisilla käytännön keinoilla yhteistyötä voitaisiin rakentaa?

4: BONUS+ Mitä pitäisi huomioida tai kehittää valitsemanne teeman osalta?

1. Olosuhteiden avustusperiaatteet ja avustusten läpinäkyvyys?

2. Uudet toimijat ja yhteistyön rakentaminen kaupungin kanssa?

3. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintaklustereiden ja keskittymien rakentaminen Helsingissä?

4. Tilojen ja palveluiden yhteiskäyttö – haasteita, mahdollisuuksia, uhkia?

5. ”Selkeämmät linjaukset mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. ”

6. Me ja muut, mikä on kaupungin rooli ja mikä on muiden toimijoiden rooli olosuhteiden ja (palvelun) tuottamisessa?

7. Yhdenvertaisuus olosuhteiden kehittämisessä - toteutuuko?

8. Joku muu, mikä?

C. Jatkotoimet

  • Tilaisuuteen osallistuneille on lähetetty palautelomake, jonka kautta voi myös kertoa vinkkejä kumppaniverkostoon lisättävistä tahoista/henkilöistä ja kertoa yhä näkemyksiänne, mikäli jotain jäi sanomatta.

  • Järjestäjät tulevat lähettämään vielä myöhemmin koosteen tilaisuuden työpajaosiosta.

  • Tilaisuuden järjestäjät lähettävät alkusyksystä kommentteja varten ensimmäisen version ehdotuksista.

  • Ehdotus valmis vuoden 2019 aikana.

Helvene on kiinteästi mukana asian valmistelussa ja hankkii helsinkiläisiltä venekerhoilta kannanotot työn edistyessä.

Matti Piispanen                            Jan Hörhammer