Mikä on Helvene?

Helveneen tavoite ja tehtävä on Helsinkiläisen veneilykulttuurin edistäminen ja venekerhotoiminnan tukeminen

 

Helvene toimii

 • Edunvalvojana

 • Asiantuntijana

 • sekä tiedon kokoojana ja välittäjänä

 

Edunvalvonta

 • Valmistelee yhdessä helsinkiläisten venekerhojen kanssa tavoitteet veneilyn ja venekerhotoiminnan lähtökohtien ja olosuhteiden parantamiseksi.

 • Valmistelee vuosittain edunvalvonnan tavoitteet ja laatii niitä koskevat tavoitemuistiot venekerhojen tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta ja huolehtii siitä, että venekerhojen puheenjohtajat ovat tietoisia kaikista valmisteluvaiheista.

 • Tavoitteet ja linjaukset käsitellään vuosittaisessa venekerhojen yhteiskokouksessa (kommodorikokous).

 • Vaikuttaa veneilyä ja venekerhotoimintaa koskevaan Helsingin kaupungin virkamiesvalmisteluun ja päätöksentekoon (mm. liikuntatoimi, ympäristönsuojelu, kaavoitus).

 • Seuraa aktiivisesti kaupungin taloudellista ja toiminnallista panostusta venesatamiin ja venekerhotoimintaan osana liikuntatointa sekä antaa tätä koskevia kannanottoja.

 • Tapaa säännönmukaisesti kaupungin ja sen liikuntatoimen, ympäristönsuojelun ja kaavoituksen poliittiset päättäjät ja virastojohdon ja tuo heidän tietoonsa venekerhojen lähtökohdat ja tavoitteet.

 • Vaikuttaa ratkaisuihin esittämällä lausuntoja ja kannanottoja sekä neuvottelemalla päätettävistä asioista.

 • Huolehtii siitä, että paikalliset tavoitteet otetaan huomioon myös alueellisella ja valtakunnallisella tasolla mm. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kautta.

Asiantuntijana

 • Toimii veneilyn ja venekerhotoiminnan paikallisena asiantuntijana.

 • Varmistaa toiminnassa tarvittavan asiantuntemuksen asettamalla yhteistyössä venekerhojen kanssa pysyviä asiantuntijatyöryhmiä (esim. venekerhotyöryhmä, veneily- ja ympäristötyöryhmä ja kaavoitustyöryhmä). Neuvottelukunta asettaa tarvittaessa myös muita työryhmiä.

Tiedon kokoajana ja välittäjänä

 • Kokoaa ja jakaa venekerhoille ja kaupunkilaisille veneilyä ja venekerhojen toiminnan kehittämistä palvelevaa tietoa.

 • Huolehtii yhteistyössä asiantuntijatyöryhmien kanssa siitä, että kaikki asiantuntijatieto tulee myös venekerhojen toiminnan kehittämisen käyttöön.

Neuvottelukunnan toiminnan organisointi

 • Neuvottelukunta vastaa toiminnastaan venekerhojen yhteiselle kokoukselle eli helsinkiläisille venekerhoille. Asiantuntijatyöryhmät vastaavat toiminnastaan neuvottelukunnalle.

 • Neuvottelukunta kunnioittaa venekerhojen asemaa sopijaosapuolena Helsingin kaupungin kanssa.

 • Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Helsingin alueen edustaja (aluevastaava) saa tiedon yhteisistä kokouksista ja neuvottelukunnan kokouksista ja voi osallistua niihin.

Venekerhojen yhteinen kommodorikokous (toukokuussa)

 • Saa kirjallisen selvityksen neuvottelukunnalta vuoden toiminnasta.

 • Päättää seuraavan vuoden toimintatavoitteista ja -linjoista.

 • Valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan seuraavaksi toimintavuodeksi ja neuvottelukunnan muut jäsenet (noin 10) vuoden toimikaudeksi. Tavoitteena on, että jäsenyys tulee pidemmällä aikavälillä kaikille kerhoille. Neuvottelukunta voi tarvittaessa valmistella asioitaan asettamissaan työryhmissä.

 • Päättää seuraavan vuoden asiantuntijatyöryhmistä.

Neuvottelukunta

 • Neuvottelukunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää jäsenet asiantuntijatyöryhmiin ja tarkentaa niiden tehtäviä. Jäsenten lukumäärä on avoin. Myös neuvottelukunnan jäsenet voivat kuulua asiantuntijatyöryhmiin. Asiantuntijatyöryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

 • Neuvottelukunta voi tarvittaessa valmistella asioitaan myös muissa asettamissaan työryhmissä.

 • Neuvottelukunta järjestää omasta tai venekerhojen aloitteesta kommodorikokouksen lisäksi myös muita yhteisiä kokouksia tiedonkulun varmistamiseksi tai toimintatavoitteiden täsmentämiseksi.

 

Suomenlinnan Vierasvenesatama

Valkosaaren vierasvenesatama
HSK Kotisatama, Lauttasaari