Raportit

Kulttuuri- ja vapaa-ajan olosuhteiden kehittäminen

Helsingin kaupunki järjesti 6.6.2019 asiaa käsitelleen tilaisuuden kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistuivat Helveneestä Matti Piispanen ja Jan Hörhammer.

Tilaisuuden alussa kuultiin apulaispormestari Nasima Razmyarin ja toimialajohtaja Tommi Laition lyhyet alustukset (liitetiedostoina) ja sen jälkeen käynnistyi työpajatyöskentely.

 1. Perusteet:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta määritteli 19.6.2018 olosuhdekehittämisen periaatteet, jotka olivat myös tämän kehitystyön perusta::

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Eriarvoisuuden vähentäminen

Alueiden vetovoima ja houkuttelevuus Saavutettavuuden parantaminen (erit. lapset, nuoret, ikäihmiset, toimintarajoitteiset)

Matkailun edistäminen Muuta, mitä?

 1. Työryhmien toimeksiannot:

1: TAVOITTEET

1. Vastaako olosuhdetyön tavoitteet oman organisaatiosi työtä? Puuttuuko jotain tavoitteita mitä kulttuuri- ja vapaa-ajan olosuhteiden kehityksellä tulisi Helsingissä olla?

2. Mitä tavoitteiden mittaroinnissa ja arviointikehikon luomisessa tulisi huomioida? Mitkä asiat mittaavat ym. tavoitteita?

2: TIETO

1. Minkälaista tietoa käytätte olosuhteiden suunnittelussa? Minkälaisen tiedon avulla arvioitte tarvetta olosuhteillenne?

2. Tietoyhteistyö kaupungin kanssa? Mitä tietoa kaipaisitte? Mitä mittaamaanne tietoa voisitte antaa yhteiseen käyttöön?

3:YHTEISTYÖ

1. Minkälaisia tarpeita ja odotuksia teillä on käytännön yhteistyölle kaupungin kanssa liittyen olosuhteiden suunnitteluun?

2. Minkälaisilla käytännön keinoilla yhteistyötä voitaisiin rakentaa?

4: BONUS+ Mitä pitäisi huomioida tai kehittää valitsemanne teeman osalta?

1. Olosuhteiden avustusperiaatteet ja avustusten läpinäkyvyys?

2. Uudet toimijat ja yhteistyön rakentaminen kaupungin kanssa?

3. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintaklustereiden ja keskittymien rakentaminen Helsingissä?

4. Tilojen ja palveluiden yhteiskäyttö – haasteita, mahdollisuuksia, uhkia?

5. ”Selkeämmät linjaukset mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. ”

6. Me ja muut, mikä on kaupungin rooli ja mikä on muiden toimijoiden rooli olosuhteiden ja (palvelun) tuottamisessa?

7. Yhdenvertaisuus olosuhteiden kehittämisessä - toteutuuko?

8. Joku muu, mikä?

C. Jatkotoimet

 • Tilaisuuteen osallistuneille on lähetetty palautelomake, jonka kautta voi myös kertoa vinkkejä kumppaniverkostoon lisättävistä tahoista/henkilöistä ja kertoa yhä näkemyksiänne, mikäli jotain jäi sanomatta.

 • Järjestäjät tulevat lähettämään vielä myöhemmin koosteen tilaisuuden työpajaosiosta.

 • Tilaisuuden järjestäjät lähettävät alkusyksystä kommentteja varten ensimmäisen version ehdotuksista.

 • Ehdotus valmis vuoden 2019 aikana.

Helvene on kiinteästi mukana asian valmistelussa ja hankkii helsinkiläisiltä venekerhoilta kannanotot työn edistyessä.

Matti Piispanen                            Jan Hörhammer

Olosuhteiden kehittämistilaisuuden mateiaali

PDF-tiedostoKulttuurin ja vapaa ajan toimialan tilaisuus 6 6 2019.pdf (85 kB)
PDF-tiedosto6_6_Tommi_Laitio_alustus.pdf (1.9 MB)
PDF-tiedosto6_6_tyopajakalvot.pdf (620 kB)

Venepaikkavuokrat vuodelle 2019 - Vahvistettu - 19.10.2018

vs. toimialajohtaja on päättänyt venepaikkahinnoista ja laiturinpito-oikeuksista vuodelle 2019 seuraavasti:

52 § Täydennys, venepaikkahinnat vuodelle 2019 (HEL 2018-010552 T 02 05 00)
Päätös: vs. toimialajohtaja päätti venepaikkahintojen ja laiturinpito-oikeusmaksun
korotuksista vuodelle 2019 seuraavasti:
- Venepaikat, korotus 5 euroa/m sis. Alv 24 %
- Laiturinpito-oikeus, korotus 2 euroa/laiturisivumetri (eli korotettu hinta on 26,60 euroa/laiturisivumetri), Alv 0 %

Seuraavassa esimerkit vuoden 2019 hinnoiksi:

Korotus on 5 € / laiturisivumetri venepakoilla, eli kun kerhoille on pääsääntöisesti vuokrattu venelaitureita peräkiinnityksellä, hinta muodostuu seuraavasti. Yleisin venepaikka, joka on vuorattu seuroille on 3 m leveä, tällä laskettu korotus:

2018 hinta 3 m paikalla: 236,80 € ja 2019 vuoden hinta 3 m paikalla: 256,00 €. Korotus siis tälle 3 m leveälle venepaikalle on 19,20 € joka on prosenteissa 8,1 %

Vastaavasti kerhoille, joilla on omat laiturit, laiturinpito-oikeus korotus on 2 € per metri. Vuoden 2018 hinta oli per m = 24,60 € ja vuoden 2019 hinta per m = 26,60 €. Prosenteissa korotus on 8,1 %

Katso liite: Hki Venepaikkahinnat 2019, 19.10.2018, 52 §.pdf

PDF-tiedostoHki Venepaikkahinnat 2019, 19.10.2018, 52 §.pdf (79 kB)
Venepaikkahinnat 2019 päätöspöytökirja

Helsingin Merellinen Strategia - kehitystyö 2018

Helsingin Kaupungin projektipäälikkö Minttu Perttula ja Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen ovat tavanneeet ja tästä kokouksesta seuraavat muistiinpanot:

 

Minttu Perttula: Kiitokset Matti Piispaselle erinomaisesta tapaamisesta tänään. Keskustelimme valmisteilla olevasta Helsingin merellisestä strategiasta sekä erityisesti siitä, miten venekerhojen toiminta, toimintaedellytykset ja kehittämistarpeet näkyvät strategiassa – vai näkyvätkö tarpeeksi?

Sovimme Matin kanssa, että kirjoitan tapaamisestamme sähköpostilla yhteenvedon, jonka Matti voi jakaa eteenpäin venekerhojen kommodoreille.

1.       Taustatietoa Helsingin merellisestä strategiasta:

 • Olen aloittanut hankkeen projektipäällikkönä huhtikuussa 2018, hanke alkoi jo loppuvuodesta 2017. Vedän projektia kolmisen vuotta, tavoitteena varmistaa konkreettisin toimenpitein merellisyyden toteutuminen Helsingissä. Tavoitteena on myös se, että Helsingin kaupungin merelliseen toimintaan liittyvä työ näyttäytyisi yhä selkeämpänä ja helpommin hahmotettavana kokonaisuutena ulospäin.
 • Merellisestä strategiasta on jo olemassa luonnos, jonka Stefan Fröberg teille kommodoreille esittelikin keväällä.  Juuri tällä hetkellä tätä strategiaa muokataan ja tarpeen vaatiessa täydennetään ja korjaillaan niin, että se on vietävissä päätöksentekoon syyskuussa 2018. Halusimme kuitenkin tietoisesti esitellä asiaa hyvin luonnosmaisena, jotta ehdimme saada siihen palautetta.
 • Merellinen strategia on tarkoituksella lyhyt ja ytimekäs ja sen olennainen osa ovat konkreettiset toimenpide-ehdotukset, jotka itse asiassa lopulta määrittävät sen, miten merellisyyttä Helsingissä lähdettäisiin toteuttamaan tulevina vuosina. Painotan toimenpideosion tärkeyttä ja työstän paraikaa niistä hankeaihioita. Mitään pitkiä tai yksityiskohtaisia tekstejä en itse strategiatekstiin tule lisäämään, mutta tärkeitä sanoja ja painotuksia siihen voi ehdottaa.
 • Tärkeää on myös tietää tämä: Merellinen strategiatyö pohjautuu Helsingin kaupunkistrategian merellisyyttä käsittelevään kohtaan ja näin ollen linjaukset ovat pitkälti samoja. Jos joku ihmettelee esim. Helsinki Biennaalin, matkailun tai saarten avaamisen näkyvää asemaa merellisessä strategialuonnoksessa, johtuu se osaltaan siitä, että nämä asiat ovat erikseen mainittu kaupunkistrategiassa. Projektipäällikkönä koen voimakkaasti, että nimenomaan kaupunkistrategia ohjaa työtäni. Tässä vielä kertaalleen tämä Helsingin kaupunkistrategian kohta:

Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Merellisyyttä ei ole hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. Lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.”

2.       Jatkoaskeleet venekerhojen kanssa:

 • A: Olen nyt ymmärtänyt, että kommodoreja ja venekerhoja on mietityttänyt se, näkyykö venekerhojen työ ja tarpeet strategiassa läheskään tarpeeksi. Venekerhot ja yksityisveneilijät eivät tälläkään hetkellä puutu strategiasta tai varsinkaan toimenpiteistä, mutta nyt ymmärrän, että asiaa pitää vielä selkeyttää ja ennen kaikkea vahvistaa yhteistyötä ja venekerhojen osallistumismahdollisuuksia. Toivomme, että seuraavilla toimenpiteillä pääsemme yhdessä korjaamaan tilanteen:
 • Järjestämme syyskuussa työpajan, jossa laitamme seuraavat asiat strategiassa yhdessä kuntoon:
 1. Strategiatekstiin muokataan yhdessä erittäin lyhyt ja ytimekäs kohta, jossa venekerhot/veneilynharrastajat mainitaan. Tässä yhteydessä voisi mainita myös toiveenne olla mukana kehittämässä sovellusta, joilla väliaikaisesti vapaita venepaikkoja voisi vuokrata lyhytaikaisesti eteenpäin, eli kehittäisimme yhdessä ”venepaikkojen airbnb” tyyppistä ratkaisua. Vierasvenepaikkojen  kysyntään voisimme yrittää vastata yhdessä.
 2. Toimenpideosio muokataan yhdessä tarpeitanne vastaavaksi. Nythän luonnoksessa lukee seuraavaa:

Helsingin veneilystrategia sekä veneiden talvisäilytyspaikkojen ja Vuosaaren venesataman kehittäminen

 • Vuonna 2020 veneilylle on Helsingissä̈ paremmin toimivat palvelut ja olosuhteet. Venesatamat ovat helposti saavutettavissa ja vierassatamia, vene- ja talvisäilytyspaikkoja on osoitettu riittävästi.
  Erityyppisten veneilijöiden tarpeet huomioidaan tarjoamalla sekä̈ palvelutasoltaan kattavia venesatamia, että̈ omatoimisille veneilijöille osoitettavia edullisia venepaikkoja.
 • Uusien alueiden osoittaminen veneiden talvisäilytykseen, Vuosaaren sataman kehittäminen
 • Vastuu: Kuva

Vuonna 2020 - 200 000 ... 1 M€

C: Tämän työpajan lisäksi venekerhojen edustus otetaan mukaan merelliseen strategiaprojektiin, nyt kun elokuussa uudelleenorganisoin sen muutenkin. Tämä asia on vielä kesken, mutta olen miettinyt ”advisory board” tyyppistä työskentelyä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Pyydän Matti Piispasen apua työpajan järjestämiseksi, Helsingin kaupungilta mukaan tulisi ainakin Stefan ja Ari minun lisäkseni.”

Selvitykset, strategiat ym

PDF-tiedostoHelsingin Veneilystrategia 2020 luonnos 2011 11 16.pdf (219 kB)

Helveneen edustajat, Matti Piispanen ja Jan Hörhammer tapasivat 23.2.2018 ulkoilupalvelupäällikön Stefan Fröbergin ja merelliset palvelut yksikön päällikön Ari Maunulan. Seuraavista asioista sovittiin:

Veneiden vesillelaskua ja talvisäilytystä koskeva esittelytilaisuus

Stefan Fröberg keskustelee Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdon kanssa siitä, että järjestettäisiin veneiden talvisäilytystä ja veneiden vesillelaskua koskeva esittelytilaisuus keväällä 2018. Paikka voisi olla HSK ja ajankohta 17.5.2018 klo 15.30-. Tilaisuuteen kutsuttaisiin kaupungin sekä luottamusmiesjohtoa että virkamieskuntaa. Kutsu tilaisuuteen esitetään myös Helsingin Satama Oy:lle. Yhteyshenkilönä toimii Juha Vuorinen (HSK/SPV).

Em. tilaisuudessa otetaan esille talvisäilytysselvityksen ratkaisumallien toteuttamisen seurantaryhmän perustaminen. Tilaisuus mahdollistaa myös keskustelun eri tahojen kanssa venekerhojen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista.

Helvene toimikunnan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistilaisuus pidetään maanantaina 7.5.2018 klo 18.00 – Kisahallin tiloissa.

Helveneen uusille nettisivuille, os. Helvene.fi, sijoitetaan myös Liikuntaviraston ja Helveneen yhteiskokousten pöytäkirjat ja muu materiaali.

Helsingin kaupungin perimät maksut (venepaikka- ja satamamaksut sekä muut vuokrat).

Todettiin, että kaupungin organisaatiomuutoksen jälkeen ei voida olla varmoja, että venekerhot saavat tiedon maksumuutoksista siten, että ne voidaan yhdistysten päätöksenteossa ottaa suunnitellusti huomioon. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii luonnollisesti siihen, että hinnoista päättävät tekisivät päätökset niin, että maksut voidaan venekerhoissa ottaa huomioon niiden budjettikäsittelyssä.

Kaavoitus Helsingissä

Helvene seuraa kaavoitusta Helsingissä siltä osin kun se käsittää venesatamia ja talvisäilytys alueita.

Venekerhojen tulee itse myös aktiivisesti seurata oman alueensa kaavoitushankkeita. Onko viime aikoina selvitelty mitä kaavoitushankkeita on meneillä venekerhon lähiseudulla? Olisi tärkeätä että venekerho tuntisi hankkeet jotta niihin oikeaaikaisesti voisi vaikkutta.

Helvene ehdottaa että venekerhot seuraavat kaavoitusta kolmella tavalla.

Suunnitelmavahti pitää ajan tasalla Helsingin kaupunkisuunnittelusta. Helsingin kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti. Suunnitelmavahti lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun kaavoja tai liikennesuunnitelmia tulee nähtäville. Mutta pitää muistaa että Suunnitteluvahti on melko passiivinen tapa seurata asioita.

Ehdottomasti paras tapa on tavat oman alueen vastaavaa suunnittelijaa. Lyhyessäkin tapaamisessa saa paljon hyödyllistä tietoa myös hankkeista jotka ovat aivan alkuvaiheessa. Tärkeätä on tietää mitä naapuristossa tapahtuu ja kuinka se mahdollisesti vaikuttaa kerhon toimintaan. ja tulevaisuuteen.